วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 โดยความอุปถัมภ์ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของจังหวัดราชบุรี (นพค. รบ.) ได้ช่วยเหลือวัสดุในการก่อสร้างทั้งสิ้น 36,000 บาทการเปิดเรียนครั้งแรกสอนเฉพาะเด็กซึ่งผู้ปกครองประสบอุทกภัยจากท้องที่ตำบลด่านทับตะโก ซึ่งอพยพมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพัฒนา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 65 คน การสอนครั้งแรกได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ส่งนักศึกษาฝึกสอนมาช่วยสอนชั่วคราวก่อน จนกระทั่งวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ทางอำเภอได้ส่งนายมานิตย์ นิกรศิริ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จึงได้เปิดเรียนจริงและมีเด็กในท้องที่ใกล้เคียงมาเข้าเรียนมากขึ้น ทางราชการจึงดำริสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นใหม่ และขยายอานาเขตโรงเรียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 30 ๆร่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อไป
ด้วยความสนับสนุนของ นพค. ราบุรี และราชการส่วนอำเภอ จึงของบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 เป็นเงินทั้งสิ้น 710,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2514 แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2514 ในปีงบประมาณนี้รวมถึงโรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 2 หลัง และค่าวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมด
ต่อมาในปีการศึกษา 23516 โรงเรียนได้รับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7และได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นโรงเรียนชุมชนของจังหวัดราชบุรี
ในปีการศึกษา 2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ของบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาล สร้างอาคารเรียนให้อีกหนึ่งหลัง เป็นแบบ ป 1 ก. ขนาด 5 ห้องเรียน
ในปีการศึกษา 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง เป็นแบบ ป 1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน
ในปีการศึกษา 2519 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน
ในปีการศึกษา 2520 ทางโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. ขนาด 5 ห้องเรียน และได้บรรจุครูเพิ่มและสร้างบ้านพักครูเพิ่มให้อีก
ในปีการศึกษา 2521 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. ขนาด 5 ห้องเรียน 1 หลัง อีก 1 หลัง และนายมานิตย์ นิกรศิริ ครูใหญ่ ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ทางจังหวัดจึงแต่งตั้งให้นายชูศักดิ์ ชมพูพันธ์ ผู้ช่วยครูใหญ่ให้รักษาการในตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายเสรี คลังนาค ครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าเคย มาดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายชูศักดิ์ ชมพูพันธ์